Energimærkning

Vi tilbyder udarbejdelse af energimærkninger af nybyggeri. Ingen opgave er for stor eller lille. 

Energimærkningen udføres af vores energikonsulenter, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre og varmeinstallation.

På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Energimærkning

Hos Trykprøvning & Energimærkning Danmark tilbyder vi udarbejdelse af energimærker indenfor nybyggeri. I henhold til gældende lovgivning arbejdes der efter gældende Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger.

I den forbindelse anvendes den gældende Håndbog for Energikonsulenter samt Sbi 213 – Bygningers Energibehov. Vores ISO9001 certificering er din garanti for at vi altid yder en høj kvalitet. Energistyrelsens kontaktoplysninger findes her: www.ens.dk

For at udarbejde et energimærke skal vi bruge følgende:​

 • Byggetilladelsen
 • Tegninger: Plan- snit, facade og situationsplan
 • XML-fil – en opdateret energirammeberegning med notat om forudsætninger
 • Energidata på vinduer/døre
 • Indreguleringsrapport på ventilationsanlæg med SEL værdi
 • Lysberegning (erhervsbygninger)
 • Solcelleberegning (såfremt der er monteret solceller)
 • Funktionsafprøvning af varmeinstallationer

Certifikater - Trykprøvning & Energimærkning

Som din garanti for at vi har styr på vores arbejde har vi valgt at være ISO9001 certificeret indenfor både Trykprøvning & Energimærkning. Vi har tegnet medlemskab af Danske Bygningskonsulenter for at sikre os den nyeste viden indenfor vores speciale ligesom vi er rådgiveransvarsforsikret i hele Danmark. 

Fordele

Hvad er energimærkning?

Et energimærke er et dokumentet som gør det muligt for køber at få et godt indblik i, hvor energiøkonomisk bygningen er, og hvad det vil koste i varme-, el- og vandforbrug at bo i huset. Et godt energimærke indikerer, at bygningen (uanset om det er en lejlighed eller et hus) er billig at opvarme og holder på varmen.

Alle nye opvarmede bygninger over 60m² skal energimærkes, før der kan udstedes en ibrugtagningstilladelse. Uanset, om der er tale om en lejlighed eller et hus.

Formålet med energimærkning af nye bygninger er at kontrollere, at bygningen overholder energikravene i byggetilladelsen.

Følgende bedes fremsendt:

 • Situationsplan
 • Facadetegning
 • Plantegning
 • Snittegninger med konstruktionsopbygninger
 • Energidata på vinduerne (ordrebekræftelse)
 • XML-fil – opdateret energirammeberegning. ​
 • Byggetilladelse​​

I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg, udlejning samt regelmæssigt hvert 10. eller 7. år afhængigt af besparelsespotentialet for store bygninger.

Energimærkning af bygninger har to formål:

 1. Mærkningen skal synliggøre bygningens energiforbrug og skal dermed virke som en form for varedeklaration, når en bygning sælges eller udlejes.
 2. Mærkningen skal give et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. 

Nogle sparer på varmen – imens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fyldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand.

Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på eller om vinteren var kold eller mild.

Mærkeskalaen går fra A til G, hvor A er delt op i A2020, A2015 og A2010. Skalaen svarer til den, som kendes fra en række energiforbrugende produkter, blandt andet hårde hvidevarer.

Boliger, offentlige bygninger og bygninger til handel og service er omfattet af reglerne om energimærkning.

Referencer

Ærtebjergvej 49 - Svendstrup

Enfamiliehus – 225m2 – Trykprøvning & Energimærkning 

Vorregårdsparken 1 - Uggelbølle

Trykprøvning & Energimærkning af 184m2

Ryesgade 38B - Gammel Ry

Enfamiliehus – 148m2 -Trykprøvning & Energimærkning